Projektas „Žaidžiu. Kuriu. Dalinuosi“

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, taikant inovatyvius į STEAM orientuoto  ugdymo metodus. Taikant „Coding express“ komplektą, pedagogai susipažins su IT „Coding express“ įrankiais, mokysis modernias šiuolaikines technologijas taikyti ikimokyklinio ugdymo srityje. Projekte ypatingas dėmesys bus skiriamas vaikų praktinėms veikloms, kad jie patys realiai galėtų pamėginti siūlomas veiklas.
Projekto rezultatai: 5 vaikų lopšelių – darželių pedagogai patobulins STEAM metodikos taikymą. Įgytas žinias ir įgūdžius pritaikys savo kasdienėse veiklose, kad gerėtų vaikų matematinis mąstymas, gamtamokslinis pažinimas, lavėtų kūrybiškumas. Parengs ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandys. Bendradarbiaujant pedagogams bus sukurta ir nuolat atnaujinama platforma, kurioje talpinami parengti STEAM veiklų aprašai, metodinė medžiaga..
Projekto įgyvendinimas planuojamas 2019 – 2021 metais.
Projekto biudžetas 118 tūkst. eurų.
Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.
www.esinvesticijos.lt
fb-share-icon
Skip to content