ES projektai

Projektas „Žaidžiu. Kuriu. Dalinuosi“

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, taikant inovatyvius į STEAM orientuoto  ugdymo metodus. Taikant „Coding express“ komplektą, pedagogai susipažins su IT „Coding express“ įrankiais, mokysis modernias šiuolaikines technologijas taikyti ikimokyklinio ugdymo srityje. Projekte ypatingas dėmesys bus skiriamas vaikų praktinėms veikloms, kad jie patys realiai galėtų pamėginti siūlomas veiklas.
Projekto rezultatai: 5 vaikų lopšelių – darželių pedagogai patobulins STEAM metodikos taikymą. Įgytas žinias ir įgūdžius pritaikys savo kasdienėse veiklose, kad gerėtų vaikų matematinis mąstymas, gamtamokslinis pažinimas, lavėtų kūrybiškumas. Parengs ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandys. Bendradarbiaujant pedagogams bus sukurta ir nuolat atnaujinama platforma, kurioje talpinami parengti STEAM veiklų aprašai, metodinė medžiaga..
Projekto įgyvendinimas planuojamas 2019 – 2021 metais.
Projekto biudžetas 118 tūkst. eurų.
Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.
www.esinvesticijos.lt

————————————————————————————————————————————

Kviečiame dalyvauti muzikiniame projekte “Muzikuoju su šeima”

Projekto nuostatai

Dalyvio anketa 

————————————————————————————————————

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001),įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto partneriai: visos šalies savivaldybės, valstybinės bendrojo ugdymo mokyklos, švietimo pagalbos įstaigos, kolegijos ir universitetai.

Projekto įgyvendinimo metu yra vykdomos šios veiklos:

  • Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas;

  • Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas;

  • STEAM atviros prieigos centrų kūrimas.

Projektui įgyvendinti skirtos Europos regioninės plėtros fondo  ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – 24 065 118,47 eurų.

Projekto trukmė – 56 mėn. (2017 m. kovo 22 d. – 2021 m. gruodžio  31 d.).

Veikla ir rezultatai 

Veikla „Gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimas“ pasibaigė.  672 šalies mokykloms, vykdančioms pradinio ugdymo programas, ir 533 mokykloms, vykdančioms pagrindinio ugdymo I pakopos programas,  pristatytos visos projekte numatytos mokymo priemonės ir įranga.

Veikla „Gamtos mokslų  ir technologijų dalykams mokyti įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimas“ pasibaigė.  Parengta metodinė medžiaga mokytojams: sukurti pamokų veiklų 120 aprašų ir video medžiaga (27  aprašai 1-4 kl. gamtos pažinimo dalykui ir 93 aprašai  5–8 kl. gamtamokslinio ugdymo,  technologijų ir integruotų informacinių technologijų bei matematikos dalykams), kuriuose patariama, kaip nupirktas priemones naudoti pamokose. Aprašai ir video medžiaga patalpinta adresu: http://www.vedlys.smm.lt/medziaga_mokytojams.html

Įgyvendinant veiklą „STEAM atviros prieigos centrų kūrimas“ kartu su partneriais (Alytaus kolegija, Marijampolės kolegija, Šiaulių universitetu, Panevėžio m. savivaldybe ir Panevėžio švietimo centru, Tauragės r. savivaldybe ir Tauragės pagalbos mokytojui ir mokiniui centru, Telšių r. savivaldybe ir Telšių švietimo centru, Utenos r. savivaldybe ir Utenos švietimo centru)  Alytuje, Marijampolėje, Panevėžyje, Šiauliuose, Tauragėje, Telšiuose ir Utenoje bus sukurti 7 regioniniai STEAM atviros prieigos centrai. Centruose bus kuriamos standartizuotos (biologija-chemija, fizika-inžinerija, robotika-IT arba gamtamokslinė ir mechatroninė/IT ) ir specializuotos (atspindinčios konkrečios apskrities teritorijos specifiką) laboratorijos. Centruose numatoma organizuoti  formaliojo ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus, vaikų švietimo projektus, mokytojų kompetencijos tobulinimo seminarus. Projekto lėšomis centruose kuriamos laboratorijos bus aprūpintos priemonėmis ir įranga bei baldais, bus parengti centruose atliekamų tiriamųjų darbų aprašai.

Informaciją apie projektą galima rasti Nacionalinės švietimo agentūros svetainėje:  http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/

————————————————————————————————————

Projekto  „Mokyk aprūpinimas gamtos ir technologijų mokslų priemonėmis“metu  vaikai daug stebėjo, tyrinėjo .

Per tiriamąją veiklą „Sodinu ir stebiu“ mokiniai susipažino su javais, tyrinėjo rugių varpas, dantukų girnomis ,,malė“ grūdelius į miltus ir po kelias sėklytes pasisodino į … maišelį su vata – medvilne. O tada jau stebėjo brinkstančias sėkleles, šaknis, matavo užaugusius daigus, fiksavo jų aukštį, lygino, darė išvadas. Baigiamasis etapas vyko gamtoje,kur mažieji tyrinėtojai  stebėjo bundančios gamtos požymius.

Panaudodami įvairias priemones, praktiškai galėjo pamatyti kas gaunasi, sumaišius skirtingas spalvas. 2. Pienas,spalvos ir indų ploviklis.Pabandė piešti ant pieno su spalvomis,vėliau piešinį su indu plovikli ,,nuriebalino”.

Skip to content