Veiklos dokumentai

Pavadinimas

Atnaujinta

Failai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2023 m.

2023-12-31

Dokumentas >

Informacija apie darbo užmokestį 2023 m.

2024-01-02

Dokumentas >

Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), pašalinių asmenų lankymosi įstaigoje tvarka

2024-01-15

Dokumentas >

Ugdymo planas 2023-2024 ir 2024-2025 m. m.

2023-08-31

Dokumentas >

Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

2023-05-05

Dokumentas >

Veiklos kokybės (teminio) įsivertinimo išvados 2023 m.

2023-12-13

Dokumentas >

Mokyklos lankomumo užtikrinimo tvarkos aprašas

2023-09-01

Dokumentas >

Ugdymo planas 2021-2023m.

2021-08-30

Dokumentas >

Veiklos kokybės (visuminio) įsivertinimo rezultatai 2023 m.

2023-06-28

Dokumentas >

Veiklos programa 2023m.

2023-01-25

Dokumentai >

Švietimo stebėsenos tvarkos aprašas

2022-09-15

Dokumentas >

Veiklos programa 2022m.

2022-01-26

Dokumentas >

Mokinio elgesio taisyklės, mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių taikymo aprašas 

2021-12-31

Dokumentas >

Mokinių mokymosi ir pasiekimų pažangos vertinimo tvarkos aprašas

2021-09-01

Dokumentas >

Darbuotojų asmens duomenų saugojimo politika

2020-12-20

Dokumentas >

Dienyno sudarymo elektroninio dienyno duomenų pagrindu tvarkos aprašas

2020-12-30

Dokumentas >

Visos dienos mokyklos tvarkos aprašas

2020-12-31

Dokumentas >

Įsakymas dėl pareigybių sąrašo teikimo STT

2021-12-13

Dokumentas >

Įsakymas dėl dokumentų laikymo galiojančiais

2020-09-03

Dokumentas >

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

2019-09-02

Dokumentas >

Elektroninio dienyno tvarkos aprašas

2019-04-01

Dokumentas >

Visos dienos mokyklos veiklos aprašas

2019-09-01

Dokumentas >

Lankomumo tvarka

2019-09-27

Dokumentas >

Mokinių mokymosi krūvio reguliavimo tvarkos aprašas

2021-09-01

Dokumentas >

Ugdymo organizavimo būtinų sąlygų užtikrinimo tvarkos aprašas

2020-09-01

Dokumentas >

Vaikų nelaimingų atsitikimų tyrimo, registravimo ir apskaitos, tvarkos aprašas

2020-09-05

Dokumentas >

Švietimo stebėsenos organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas

2020-11-20

Dokumentas >

Gautos paramos skirstymo taisyklės

2021-12-31

Dokumentas >

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo lankomumo apskaitos ir nelankymo dėl ligos pateisinimo aprašas

2021-01-12

Dokumentas >

Mokinių pamokų lankomumo apskaitos kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarka

2021-01-12

Dokumentas >

Skip to content