ES projektai

Projektas „Žaidžiu. Kuriu. Dalinuosi“

Projekto tikslas – gerinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo kokybę, taikant inovatyvius į STEAM orientuoto  ugdymo metodus. Taikant „Coding express“ komplektą, pedagogai susipažins su IT „Coding express“ įrankiais, mokysis modernias šiuolaikines technologijas taikyti ikimokyklinio ugdymo srityje. Projekte ypatingas dėmesys bus skiriamas vaikų praktinėms veikloms, kad jie patys realiai galėtų pamėginti siūlomas veiklas.
Projekto rezultatai: 5 vaikų lopšelių – darželių pedagogai patobulins STEAM metodikos taikymą. Įgytas žinias ir įgūdžius pritaikys savo kasdienėse veiklose, kad gerėtų vaikų matematinis mąstymas, gamtamokslinis pažinimas, lavėtų kūrybiškumas. Parengs ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo metodinės medžiagos rinkinius STEAM elementams ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo srityse diegti, juos išbandys. Bendradarbiaujant pedagogams bus sukurta ir nuolat atnaujinama platforma, kurioje talpinami parengti STEAM veiklų aprašai, metodinė medžiaga..
Projekto įgyvendinimas planuojamas 2019 – 2021 metais.
Projekto biudžetas 118 tūkst. eurų.
Projektas iš dalies finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.
Projektas finansuojamas pagal 2014-2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 09.2.1-ESFA-K-728 „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“.
www.esinvesticijos.lt

————————————————————————————————————————————

Kviečiame dalyvauti muzikiniame projekte “Muzikuoju su šeima”

Projekto nuostatai

Dalyvio anketa 

————————————————————————————————————

Projektas ,,Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

Mūsų mokykla 2017-2020 m. dalyvauja ES projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001), įgyvendinamame pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto metu gimnazija bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Informaciją apie projektą galima rasti ŠAC svetainėje:

http://www.sac.smm.lt/projektai-ir-programos/projektai/vykdomi-projektai/es-projektai/